GK-1353 瑪瑙鳥 / Old Chinese Jade

時代:新石器時代 / 紅山文化(BC4000~BC3000) 、サイズ: 高さ 4cm×横幅 9.3cm×奥行 7.3cm、重量 300g

価格: \

突出した眼・抱卵・巣籠り造型。
重量ある瑪瑙。古代人の造型力は見事。
瑪瑙は玉と相違し、幾千年経てもほとんど泌化しない。

「座辺愛蔵」品。
香港著名玉収蔵家旧蔵品。
← 玉製品のページへ戻る